สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง การเลือก หรือการออกเสียงประชามติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือ...