27/02/2024

กำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

กำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร, แรงงานจังหวัดฯ, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ, จัดหางานจังหวัดฯ, ผู้แทนอัยการจังหวัดฯ ,ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ,ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด,ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด,ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ, ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ , ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดฯ และที่ประชุมฯ ได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ แบบคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาข้อบ่งชี้จากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ และติดตามการรายงานของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และได้พิจารณาเห็นชอบรายงานสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร.///////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร