24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-เดินหน้ารณรงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 2567

แม่ฮ่องสอน-เดินหน้ารณรงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 2567
ที่ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและคณะทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2567 การประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง การสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกราคม 2567 นอกจากนั้นยังพิจารณาการปรับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดอัตราป่วยของประชากร ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD ในภาพรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แผนการดูแลสุขภาพของประชาชน แผนปฏิบัติการตามมาตรการประชาสัมพันธ์ และแผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงรายอำเภอ
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น “เขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด” 61 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไฟป่า หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป