21/02/2024

แม่ฮ่องสอน-จัดสัมมนา “บทบาทหน้าที่และความสำคัญ ปัญหาอุปสรรค” ของเทศบาลที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่

แม่ฮ่องสอน-จัดสัมมนา “บทบาทหน้าที่และความสำคัญ ปัญหาอุปสรรค” ของเทศบาลที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่
ที่ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของเทศบาลที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นและปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอำเภขุนยวม ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมในการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทหน้าที่ และ ความสำคัญของเทศบาลที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นและปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพสอดรับกับบริบทการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติ รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนา ต้นแบบด้านการพัฒนา ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารการ พัฒนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นการบูรณาการหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อบริบทการพัฒนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการรับมือต่อสถานการณ์ของสภาพสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรมการพัฒนาในระดับประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป