27/02/2024

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ครั้งที่1/2567

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ครั้งที่1/2567
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ครั้งที่1/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน เริ่มจากก่อนการประชุมได้มีการแนะนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่นายสัญญา เพชรเศษ ตำแหน่งนายอำเภอแม่สอดย้ายมาจากตำแหน่งนายอำเภอพบพระ จากนั้นเป็นการเข้าสู่วาระการประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องเพื่อทราบจากหน่วยงานต่างๆ โรงพยาบาลแม่สอด แจ้งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดเรื่องการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในระบบคุมประพฤติ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณนวรีนารีรัตราชกัญญา การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด โครงการพลังบวรร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนอยู่ดีมีสุขมีคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีพุทธศักราช 2567 แนวทางการปฏิบัติการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ การเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายเวลาเปิดปิดของสถานบริการ การยกเลิกกำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตากประจำปีพุทธศักราช 2567 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษา การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเรื่องอื่นๆ /////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก