21/02/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจ.กำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิตพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง อ.ลานกระบือ

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจ.กำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิตพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง อ.ลานกระบือ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานกระบือ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 150 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 131 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 17 ราย อวัยวะ จำนวน 18 ราย จากนั้นทางคณะได้ร่วมกันกับ ปกครองอำเภอลานกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง
1. นางคมคาย บุญสุข อายุ 68 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ยากไร้ มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาท เดินหลังงอ มีภาวะขาชาทั้งสองข้างบางครั้งมีภาวะหลงลืม ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตรสาว บุตรเขย หลาน
2. นางสาววีนัส ดอนไพรเมือง อายุ 31 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 5 ตำบลจันทร์ธิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้พิการมีภาวะศรีษะโตเป็นมาแต่กำเนิดช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และน้องสาวเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจติดตามดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลจันทร์ธิมาโดยทำการลงเยี่ยมจำนวน 4 ครั้งต่อเดือน
3. นายจารึกปานแก้วอายุ 25 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 5/5 หมู่ 5 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอัมพาตท่อนล่างซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุอาศัยอยู่กับตายายการเคลื่อนไหวร่างกายต้องใช้รถสามล้อโยกได้รับการรักษาติดตามจากโรงพยาบาลลานกระบือ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินให้ความช่วยเหลือรายละจำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่ม รายละ จำนวน 2 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป