27/02/2024

ตาก – อ.แม่สอด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

ตาก – อ.แม่สอด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร อาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอด
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก นายกองตรีสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่3 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี พ.ต.อ.พิทยากร เพชรรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ว่าที่ พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อย ตชด.346 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการราชมนู หัวหน้าส่วนราชการ นายสุระชัย วีระสมเกียรติ ผู้แทนภาคเอกชน กำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ.แม่สอด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ
อ.แม่สอด ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาโดยอัญเชิญธงชัยประจำกองมาประกอบ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตไปแล้ว และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โอกาสนี้ นายกองตรีสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่3 ได้อ่านสาส์นของ นายกองใหญ่อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกล่าวอวยพรแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญยิ่งดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคม การป้องกันปราบปราม และการบำบัดยาเสพติด รวมทั้งการตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความสามัคคีและเสียสละ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของครอบครัวและประชาชน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 70 แล้ว เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วย และร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิต แรงกายและแรงใจ สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งงานพิธีสำคัญต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การออกปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย รวมทั้งการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมากองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย และปัจจุบันได้ยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการรักษาความสงบของประเทศแล้ว//////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก