14/04/2024

แม่ฮ่องสอน-สาธารณสุขแม่สะเรียง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร

แม่ฮ่องสอน-สาธารณสุขแม่สะเรียง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร
นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ในห้วงวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ ลุงบุตร และคณะฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหน่อนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ของตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุต์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 915 , ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ และโรงเรียนบ้านจอซิเดอใต้ ผลการตรวจ นักเรียนและเยาวซนทั้งหมด จำนวน 496 ราย พบพยาธิ จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.43 ส่วนใหญ่พบพยาธิไส้เดือน และพยาธิแส้ม้า คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 33.33 ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ให้สุขศึกษา และจ่ายยาถ่ายพยาธิ ให้กับนักเรียน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป