18/04/2024

กำแพงเพชร – ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด จังหวัด ก.พ. ครั้งที่ 1/2567

กำแพงเพชร – ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด จังหวัด ก.พ. ครั้งที่ 1/2567

ที่ห้องประชุมทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด จังหวัด ก.พ. ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิดของผู้ประกอบการเป็นไปตามมาตรการควบคุม การมี และใช้วัตถุระเบิดในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อประกอบการเสนอขออนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทย โดยมี ร.ต. ณัฐพล ดำสนิท รองหัวหน้าฝ่ายโครงการและงบประมาณ กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป