18/04/2024

กำแพงเพชร – แม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชรร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านไตรตรึงษ์

กำแพงเพชร – แม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชรร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านไตรตรึงษ์

นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ / รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการ/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ / คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ประธานการตรวจเยี่ยม และคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไตรตรึงษ์
โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์ปริญญา นาคปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ, นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร , นายสุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลไตรตรึงษ์, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดวังพระธาตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ซึ่งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไตรตรึงษ์ ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไตรตรึงษ์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานสาธารณสุข โดยในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไตรตรึงษ์ มีผู้มารับบริการทั้งหมด เฉลี่ย 86 คน ต่อวัน ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มารับบริการด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ โดยทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ โดยให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป