28/05/2024

พังงา-สุดยอด!!อำเภอตะกั่วป่าขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใช้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ ตะโกลาสู่ตะกั่วป่า ขยายผลสู่อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข มั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

พังงา-สุดยอด!!อำเภอตะกั่วป่าขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใช้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ ตะโกลาสู่ตะกั่วป่า ขยายผลสู่อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข มั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่าอำเภอตะกั่วป่าได้จัดกิจกรรมวาระสำคัญในพื้นที่ดังนี้ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.67 เวลา 17.00 น ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก ตลาดนัดแก้หนี้ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสมทบทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ในเวลา18.00 น. มีนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก ตลาดนัดแก้หนี้ ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า และ เวลา 21.00 น. เป็นประธานเปิดกิจกรรมชกมวยการกุศลสมทบทุนชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอตะกั่วป่า ณ เวทีมวย Khaolak Boxing Stadium ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2567 อำเภอตะกั่วป่า ได้กำหนดวาระการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการขับเคลื่อนงานในวาระของพื้นที่ที่สำคัญไว้ 7 กิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ตะกั่วป่า ขยายผลสู่อำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มั่งคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต กิจกรรมการสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากตลาดนัดแก้หนี้ กิจกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ ตะโกลาสู่ตะกั่วป่า กิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงและปลอดภัย กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามระบบไทยคิวเอ็มและทีพี Maps กิจกรรมส่งเสริมประเพณีประจำถิ่น กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะพัฒนาตะกั่วป่า
สำหรับวันนี้(20 เม.ย67)เป็นการขับเคลื่อนใน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1)กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล เปตอง แชร์บอล ทุกวันพฤหัสบดี (2)กิจกรรมการสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากตลาดนัดแก้หนี้ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้ที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้มีตลาดหรือพื้นที่เพื่อหารายได้โดยสุจริต สามารถแก้ปัญหาหนี้ในระยะยาวต่อไป (3)กิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงปลอดภัย เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 46 กองทุน และโครงการ TO BE NUMBER ONE 7 ชมรม
……………………….
ภาพ ขอบคุณภาพอำเภอตะกั่วป่า
ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป