22/09/2023

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมทุรสงคราม เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย”ชิมเพลิน เดินช็อป อาหารปลอดภัย”

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมทุรสงคราม เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย”ชิมเพลิน เดินช็อป อาหารปลอดภัย”

วันนี้(26 สิงหาคม 2566)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ*ชิมเพลิน เดินช็อป อาหารปลอดภัย @ ตลาดน้ำท่าคา” มีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดฯ รายงานถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ นอกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในระดับพื้นที่ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒0 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จาก ๓ กลุ่ม ได้แก่เกษตร , แปรรูป , ท่องเที่ยวโดยชุมชน และกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ OTOP กำหนดดำเนินกิจกรรม จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ณ ตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา อำเภอมพวา โดยมีนายกรกฎ วงษ์ศุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ตำบลท่าคา นักท่องเที่ยวร่วมงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่คือตลาดน้ำท่าคาที่เป็นน้ำที่ยังคงความเป็นวิถีของคนในพื้นที่ ที่ยังใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรทางน้ำ เป็นตลาดน้ำยามเช้า ที่อาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อย ราคาถูก รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรที่ชาวสวนนำมาขายเอง สินค้าและของดีในชุมชน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะ *ชิมเพลิน เดินช็อป อาหารปลอดภัย @ ตลาดน้ำท่าคา” และเยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานดังกล่าวพร้อมเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าที่นำผลผลิตออกมาจำหน่ายที่ตลาดน้ำท่าคา

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed