29/09/2023

เดือน: สิงหาคม 2023

กำแพงเพชร – จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากร และเครือข่ายการท่องเที่ยว (อบรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์มัคคุเทศก์น้อย) รุ่นที่ 4

กำแพงเพชร - จัดโครงก...

You may have missed