23/07/2024

ตราด-อําเภอคลองใหญ่ บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านสวนมะพร้าว ต.คลองใหญ่ จ.ตราด ประชาชนหมู่บ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมากบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เปิดหีบ

ตราด-อําเภอคลองใหญ่ บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านสวนมะพร้าว ต.คลองใหญ่ จ.ตราด ประชาชนหมู่บ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมากบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เปิดหีบ

เมื่อช่วงเวลา 08.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2566 จํานวนผู้เข้ารับการสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ จํานวน 3 คน ได้แก่ผู้สมัครเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายโอภาส บํารุงการ ผู้สมัคร เบอร์ 1 นายเดชา ฝอยทอง ผู้สมัคร เบอร์ 2 นายบรรจบ ศรีเจ๊ก ผู้สมัคร เบอร์ 3 ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7ในครั้งนี้ ผลเบอร์ 1 อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จ ตามความขาดหมายเอาไว้ เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ.หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมหมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ช่วงเช้าต่างพากันมาเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านสวนมะพร้าว ต.คลองใหญ่ ได้มีการต่อแถวคิวยาวเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจในชุมชนของตนเอง

โดยนายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและให้กําลังใจชาวบ้านหมู่ 7 ที่ได้มาลงคะแนนเป็นจํานวนมาก บรรยากาศดูคึกคักเป็นอย่างมากและได้มอบหมายให้ นายปกาสิต ศึกสงคราม ปลัดอําเภอคลองใหญ่ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตําบลคลองใหญ่ นายไพรินทร์ ศรีธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ได้ครบอายุ 60 ปี บริบูรณ์และหมดวาระลง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา อาศัยอํานาจตามความในข้อ 12 (7)และข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ขึ้น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีผู้สมัครสนใจลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านสวนมะพร้าว

มีผู้เข้าร่วมรับสมัคร จํานวน 3 คน ประกอบด้วย นายโอภาส บํารุง อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 367 หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้สมัคร เบอร์ ๑ นายเดชา ฝอยทอง อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ ๑๐๗/๑ หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้สมัคร เบอร์ ๒ นายบรรจบ ศรีเจ๊ก อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ ๑๙๐ หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้ามา หลังจากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งของอําเภอคลองใหญ่ ได้ทําการปิดหีบในเวลา 15.00น. นายปกาสิต ศึกสงคราม ปลัดอําเภอคลองใหญ่ ประธานกรรมการเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่คู่หาเลือกตั้ง โดยมีคูหาเลือกตั้งทั้งหมด 3 หน่วย แบ่งเป็น 2 เขต เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พร้อมผู้ให้การสนับสนุนและกองเชียร์ของผู้ลงสมัครทั้ง 3 ฝ่าย

มาร่วมให้กําลังใจและคอยสังเกตการณ์ตลอดจนนับคะแนนบรรยากาศคึกคักสนุกสนานเสร็จสิ้น ผลประกฎ นายโอภาส บํารุงการ ผู้สมัครเบอร์ 1 ได้คะแนน 562 คะแนน ส่วนนายเดชา ฝอยทอง ผู้สมัคร เบอร์ 2 ได้คะแนน 526 คะแนน และนายบรรจบ ศรีเจ๊ก ผู้สมัคร เบอร์ 3 ได้คะแนน 144 คะแนน บัตรเสีย 66 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9ใบ คิดร้อยละ 52.25% มีประชากรจํานวน 2,500 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 1,307 คน ทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนๆนายโอภาส เบอร์ 1 ด้วยความดีใจเข้ากอดด้วยความดีใจเป็นอย่างมากในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้อย่างบอกไม่ถูก จากนั้นนายโอภาส ผู้สมัครเบอร์ 1 ได้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้ไว้วางใจกระผมในครั้งนี้ผมจะทํางานให้กับชุมชนเป็นอย่างดีและดีใจเป็นอย่างมาก

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป