29/09/2023

@siamfocustime

รัฐมนตรีแรงงาน เตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขึ้นค่าแรง-ของผู้ใช้แรงงาน และจะให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศ

รัฐมนตรีแรงงาน เตรีย...

สตูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม “พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนจังหวัดสตูล สู่เป้าหมายสตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน”

สตูล สำนักงานประชาสั...

You may have missed