25/07/2024

พิษณุโลก จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566”

พิษณุโลก จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566”


วันนี้ (7 มิ.ย.66) ที่โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” พร้อมมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน และมอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ และวาดภาพระบายสี จำนวน 10 รางวัล โดยมีนายนำโชค ศิลกุล สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน นายสัมฤทธิ์ กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก พร้อมด้วย ผู้แทนโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ


จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะเรื่องการสหกรณ์ในระบบการศึกษา พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้วิธีการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่สู่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ และวาดภาพระบายสีในหัวข้อการสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย 1. ฐานเรียนรู้สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย 2.ฐานเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการออม 3.ฐานเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 4. ฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์นักเรียน และ 5.ฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมด้านการบัญชี เพื่อเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงให้แก่เด็กนักเรียนที่เปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะสานต่องานด้านสหกรณ์ของประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป