21/07/2024

แม่ฮ่องสอน-จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด

แม่ฮ่องสอน-จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด
พร้อมวางแผนการฟื้นฟูการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านใหม่ 28 กองทุน ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเน้นย้ำใช้กลไกคณะกรรมการระดับตำบล อำเภอ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566
สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด จำนวน 422 กองทุน ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จำนวน 389 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 92.18 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีก จำนวน 33 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 7.82 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังพบว่ามี 263 กองทุน ที่มีการจัดเก็บข้อมูลงบการเงิรกองทุนหมู่บ้าน และอีก 159 หมู่บ้านยัไม่มีการยื่นงบการเงิน โดยมี 5 หมู่บ้านที่จะยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย หมู่บ้านแม่สะงา หมู่บ้านห้วยแก้ว อำเภอเมือง หมู่บ้านปางตอง หมู่บ้านปางบอน หมู่บ้านป่าโหล
อำเภอปางมะผ้า กองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอทีได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 3 อำเภอคือ อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม
ทั้งนี้ การฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน จะการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้าน การประชาคมหมู่บ้าน กาประชุมสมาชิก การวางระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินกองทุน ทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ภายในเดือน ธันวาคม 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำการใช้กลไกคณะกรรมการระดับตำบล อำเภอ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน การเปิดรับสมาชิก การสร้างความเข้มแข็ง และการจัดทำแผนการบริหารที่ชัดเจน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป