22/07/2024

เพชรบูรณ์-รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เพชรบูรณ์-รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


12 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ที่ อาคารอเนกภิรมย์ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้แทนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม

ในโอกาสนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธาน คทช. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม รวมถึงผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 13 พื้นที่ (9 ป่า) ประกอบด้วย 1) ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง เนื้อที่ 45,302 – 0 – 29 ไร่ 2) ป่าเขาโปลกหล่น เนื้อที่ 3,560 – 2 – 40 ไร่ 3) ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู เนื้อที่ 22,787 – 0 – 61 ไร่ 4)

ป่าน้ำหนาว เนื้อที่ 22,580 – 2 -19 ไร่ 5) ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ เนื้อที่ 5,427 – 0 – 0 ไร่ 6) ป่าโคกซำซาง เนื้อที่ 3,256 – 3 – 41 ไร่ 7) ป่าลำกงและป่าคลองตะโก เนื้อที่ 12,391 – 2 – 60 ไร่ 8) ป่าลุ่มน้ำป่าสัก เนื้อที่ 14,288 – 3 – 10 ไร่ 9) ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก เนื้อที่ 80,921 – 2 – 23 ไร่ พร้อมทั้งสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จำนวน 3,906 ราย ให้กับผู้แทนประชาชนจากอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ขอให้ ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ คทช. อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน หากมี ปัญหา อุปสรรค ขอให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป


จากนั้นเวลา 13.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง และเป็นโครงการต่อเนื่องจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำกงเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ ตำบลวังท่าดี ตำบลท่าแดง ตำบลบ่อไทย ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ พื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด 50,000 ไร่ มีระยะเวลาการก่อสร้าง 9 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2570 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้ว 40 %

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป