24/07/2024

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 เดินหน้าสร้างแกนนำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่หอประชุมเดชะตุงคะ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566


มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม“หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 200 คน ในระหว่างวันที่ 12-28 มิถุนายน 2566 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อผลิตจิตอาสา 904 ซึ่งมีหน้าที่เป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสาในการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในเรื่องความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสถานที่ฝึก ที่พัก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ และอาหารพระราชทาน จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งภายหลังสำเร็จการอบรม จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” อันเป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถ พร้อมจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติในอนาคต

 

ปรีชา นุตจรัส นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป