22/07/2024

แม่ฮ่องสอน-บูรณาการร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำลำน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ที่บริเวณสวนเล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน (สะพานขัวเผือก) ตำบลจองคำ

แม่ฮ่องสอน-บูรณาการร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำลำน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
ที่บริเวณสวนเล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน (สะพานขัวเผือก) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการร่วม กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำลำน้ำแม่ฮ่องสอน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องด้วยปัจจุบันลำน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีขยะ วัชพืช ตะกอนดิน และสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในลำน้ำระบายได้ช้า เกิดน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ เพื่อเป็นการกำจัด สิ่งกีดขวางทางน้ำ และระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบลำน้ำแม่ฮ่องสอน ในห้วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ จึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการค่าใช้จ่ายในการ “สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินโครงการ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและประมาณการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งนี้ เรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมบูรณาการโครงการดังกล่าว โดยได้สนับสนุนผู้ต้องขังชายที่เข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ราชทัณฑ์ ในการจ่ายออกทำงานภายนอกเรือนจำ สำหรับผู้ต้องขังชายที่เข้าร่วม โครงการในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน เป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีความผิดทางวินัยในเรือนจำ ไม่มีคดีต้องห้ามตามกฎหมายที่มิให้นำออกทำงานภายนอก เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง ทำให้มีความรู้สึกว่าตนเองได้ทำประโยชน์ให้สังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งจะทำให้สังคมได้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้กระทำความผิด ซึ่งได้รับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ก่อนกลับคืนสู่สังคมต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป