24/06/2024

กาฬสินธุ์-ชื่นชมยินดี “ครอบครัวบัวลอย” รับรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ”

กาฬสินธุ์-ชื่นชมยินดี “ครอบครัวบัวลอย” รับรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ”

แวดวงข้าราชการครู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมชื่นชมยินดีกับครอบครัว “บัวลอย” นางจันทร์เพ็ญ บัวลอย ข้าราชการ (ครู) บำนาญ ภรรยานายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ใน 20 ของประเทศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2566
วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดงานมอบรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่หอประชุมวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม โดย ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี ดร.อำนวย สุวรรณคีรี รองประธานสภายุวพุทธิกสมาคมฯ รักษาการแทนประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ นายนพพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม กล่าวแสดงความยินดี ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 20 คน ซึ่ง 1 ใน 20 คนนั้น มีนางจันทร์เพ็ญ บัวลอย ข้าราชการ (ครู) บำนาญ จาก จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ด้วย
โดยคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม มีมติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2566 จำนวน 20 คน ลงนามโดยพลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ รักษาการแทนนายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบด้วย
1.นางกรวีร์ อ่ำครองธรรม จ.อุดรธานี, 2. นางกัญญาพร สุทธิพันธ์ จ.กาญจนบุรี, 3. นางจันทร์เพ็ญ บัวลอย จ.กาฬสินธุ์, 4. นางจิราวรรณ ปลิ้มสำราญกิจ กรุงเทพมหานคร, 5. นางดารารัตน์ สิริประพันธ์รัตน์ จ.ชลบุรี, 6. นางทัศนีย์ กงจักร์ จ.เชียงใหม่, 7. นางบุญส่ง กองกาย จ.นครสวรรค์, 8. นางปณิตา พันธุ์สนิท จ.ชลบุรี, 9. นางปทิตตา ทรัพย์อบรม จ.สุพรรณบุรี, 10. นางประไพ อินทร์ทองน้อย จ.สุพรรณบุรี, 11. นางพูลทรัพย์ หุ่นนาค กรุงเทพมหานคร, 12. นางมนสินีย์ วัฒนกุลชัย จ.พิษณุโลก, 13. นางวรรณี เจิมสุรวงศ์ จ.นครปฐม, 14. นางวันเพ็ญ สมบัน จ.พิษณุโลก, 15. นางวิไล จันทรโรจน์วานิช จ.นนทบุรี, 16. นางศรีณัฐชยาน์ หีบแก้ว จ.นนทบุรี, 17. นางศิริกาญจน์ จันทรเสน จ.เชียงใหม่ 18. นางศิริลักษณ์ คุณยศยิ่ง จ.เชียงใหม่, 19. นางสิรปภางค์ ปันผาง จ.เชียงใหม่ และ 20. นางสายสมร วงษ์เขียว จ.พิษณุโลก
สำหรับนางจันทร์เพ็ญ บัวลอย จ.กาฬสินธุ์ 1 ใน 20 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการมูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมในครั้งนี้ ปัจจุบันเป็นข้าราชการ (ครู) บำนาญ ภรรยานายสุดใจ บัวลอย อดีตเกษตรอำเภอ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เคยได้รับรางวัลครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีบุตรสาว 2 คน คือ น.ส.วันวิสาข์ บัวลอย จบปริญญาเอก เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ น.ส.จุฑามาส บัวลอย เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ หลังจากนางจันทร์เพ็ญ บัวลอย เข้ารับรางวัลและเดินทางกลับ แวดวงข้าราชการครู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จ.กาฬสินธุ์ ต่างร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับครอบครัว “บัวลอย” เป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นครอบครัวตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สังคมได้ยึดถือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น ประสบความสำเร็จในชีวิต และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับประเทศในครั้งนี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป