27/09/2023

สมุทรสงคราม-ช่วยเหลือครอบครัว 3 แม่ลูก ที่เสาหลักของคนรอบครัวได้ผูกคอตายลาโลกไปด้วยความเครียดหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ

สมุทรสงคราม-ช่วยเหลือครอบครัว 3 แม่ลูก ที่เสาหลักของคนรอบครัวได้ผูกคอตายลาโลกไปด้วยความเครียดหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายสมนึก พรหมเขียว) ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาให้การความช่วยเหลือครอบครัว 3 แม่ลูก ที่เสาหลักของคนรอบครัวได้ผูกคอตายลาโลกไปด้วยความเครียดหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ ตามข่าวที่ปรากฏเมื่อ 7 กันยายน ที่ผ่านมา

พัฒนาคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรสงครามโดยนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดอำเภออัมพวา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ผู้แทนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา กรณีข่าวบิดาผูกคอเสียชีวิต ที่วัดบางแคกลาง ตำบลบางแค อำเภออัมพวา ครอบครัวมีบุตร 2 คน เรียนชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และชั้น ม.5 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่
– สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และเครื่องบำรุงสุขภาพ จำนวน 1 ชุด
– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคลจากเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
– บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
นายศิริพร ขำศิรินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ มอบข้าวสาร และ ของบประมาณจากกองทุนจังหวัด เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวดังกล่าว
– โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รวบรวมเงินบริจาคจากครูและนักเรียน ยอดเงินบริจาค จำนวน 12,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้ปีละ 1,000 บาท และยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาให้ทุกภาคเรียน
– วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยคณะครูในแผนกบัญชี ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ จำนวน 2,000 บาท และพิจารณาช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาต่อไป และยังมีบัญชีให้ผู้ที่ใจบุญให้ความช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวได้020336462328ธนาคารออมสินสาขาอัมพวานางสาวชุติมา สุวรรณบัติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กทั้ง2คนที่กำลังเรียนหนังสือและใช้จ่าบที่จำเป็นประจำวันในยามที่ในครอบครัวยังหารายได้ไม่ได้
กวีชัย/สมุทรสงคราม

 

You may have missed