24/07/2024

สมุทรสงคราม-สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวพระราชดำริ”

สมุทรสงคราม-สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวพระราชดำริ”
ที่คลองบางแค ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวพระราชดำริ” ขับเคลื่อนการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุวิทย์ พันธุ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางสริวิไล ปุณณโอภาส โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรม โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางแค ตำบลบางนางลี่ เพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเน้นย้ำให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งให้กับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ สร้างความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการสัญจรและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในลักษณะของกิจกรรมจิตอาสา ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป