10/12/2023

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

วันนี้(๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๖.๓๐ น. พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีทําบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วม เพื่อเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ณ ลานบริเวณหอโหวด ๑๐๑ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักตามค่านิยม ๑๑ ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนทุกคน ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรในช่วงวัดหยุด ซึ่งว่างเว้นจากการทำงาน เพื่อให้มีเวลาในการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป