02/12/2023

แม่ฮ่องสอน-สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ชูความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

แม่ฮ่องสอน-สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ชูความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
ณ ห้อประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้เดินทางเป็นประธาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โดย นางธนพินท์ พวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในนามตัวแทนของคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 71 ได้นำนักเรียน คณะครูโรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 166 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 3,075 คน แยก กิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมเด็กปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มการศึกษาพิเศษ รวมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน208 กิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเด็กปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและ ศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เป็นชิงความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาและเป็นการ. คัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคเหนือ)ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ที่ จังหวัดตาก และ เป็นการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป