26/06/2024

นนทบุรี “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ดร.ประธานชาติ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกฏไทย พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

นนทบุรี “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ดร.ประธานชาติ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกฏไทย พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนแวนต์เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ หรือ”ดร.ประธานชาติ”
-เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
-อนุกรรมาธิการดูการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา-ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานที่ตำรวจภูธรปากเกร็ด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์ “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” ในลำดับที่ 46 พร้อมโล่เกียรติคุณ ในลำดับที่ 137 และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในลำดับที่ 267 ของสมาคมผู้อาสา ช่วยเหลือการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มีพลเอกจรัล กุลละวนิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2566


เนื่องด้วยทางสมาคมผู้อาสาและช่วยเหลือการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีที่ 44 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในงานนี้ มีการคัดเลือกพ่อที่มีคุณสมบัติดีเด่นสมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ทั่วราชอาณาจักร จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จากพลอากาศเอก ชวลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ทางคณะกรรมการจัดงาน พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้อุปถัมภ์ช่วยเหลือการจัดงานพ่อแห่งชาติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ สมควรที่จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นเกียรติแก่ท่านสืบไป ด้าน ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์หรือ ดร.ประธานชาติ กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านพลเอกจรัญ กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และเป็นนายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยเหลือการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของกระผม ที่ทำงานจิตอาสาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และวันนี้วันดีจึงได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในลำดับที่ 137 และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในลำดับที่ 267 ในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผมทำงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่ นอกพื้นที่ และในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในปี 2566 ถือว่าเป็นปีที่ผมมีความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแืด่วงศ์ตระกูล ของผมเป็นอย่างสูง ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์ “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” ในลำดับ 46 และเป็นโอกาสดีอีกได้รับเสนอชื่อเป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”ถือว่าปีนี้ เป็นปีมงคลของผมเป็นอย่างสูง และสุดท้ายนี้กระผมจะขอทำความดีเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีแต่ความสุข ตลอดปีและก็ตลอดไป “เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน”

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป