24/06/2024

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายอรรถพงษ์ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน2566

​​2. กรณี นายสุรเชษฐ์ ภิรมย์เบี้ยว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​3. กรณี นายสุรพล แปลกตู้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

​​4. กรณี นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​5. กรณี นายสมยศ ถิ่นปทุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566

​​6. กรณี นายพงษกร หนูคำสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลุบ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​7. กรณี นายสมพล สุภาผล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

​​8. กรณี นายสิริไพบูลย์ มะลิใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2566

​​9. กรณี นายสมัย ศรีสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2566

​​10. กรณี นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

11. กรณี จ่าเอก วิชชา ฉัตรวิโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

​​12. กรณี นายสังคม นิลฉวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

​​13. กรณี นายวัชรชัย ไชยวิสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​14. กรณี นายนที ถิ่นไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566

​​15. กรณี นายมานะ เจ๊กแตงพะเนาว์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

​​16. กรณี นางสาวฐปนกฤต นิลเพ็ชรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​17. กรณี นายนิคม แก้วศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

​​18. กรณี นายสุมิตร ผิวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

​​19. กรณี นายนีรธร คงสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

​​20. กรณี นายบำรุง โมกัณฑ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​21. กรณี นายเจ๊ะอาแซ ทรงศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

​​22. กรณี นางสาวกฤษณา บุญศรัทธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​23. กรณี นางสาวจารุกัญญ์ มหายศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

​​24. กรณี นายบุญฤทธิ์ พุทไธสงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

​​25. กรณี นายเจ๊ะโสบ บุตรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

​​​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตืนอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายสมชาย หลำพรม

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายอมรเทพ ปักษิณ

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายสนธยา ทับทิม

​​4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายสนอง วงมลตรี

​​5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายมาโนช ปูเชียงแดง

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลุบ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายอนัน ประเสริฐนู

​​7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีได้แก่ นายสุรชัย สิงห์โตทอง

​​8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายจักขณ์ธนิน ปิยวัฒนวานิช

​​9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางกนกพร อินทลัย

​​10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายพิชัย โสธรวงศ์

​​11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่
นางศิริญาพร มีแสง

​​12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แก่ นายสิงหา สูงสกุล

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้แก่ นายไพรัตน์ เพิ่มพวก

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางอุไร บุญชม

​​15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่นายสิทธิชัย นิกระโทก

​​16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายจำนงค์ นาชัยเพชร

17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางประนอม สารี

​​18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายปริญญา เกี้ยวเพ็ง

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้แก่ นายนิคม รักษาดี

​​20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายชำนาญ ดีโย

​​21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายสมะแอ บือราเฮง

​​22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายคองศักดิ์ ไชยหงษ์

​​23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายยุทธพงษ์ พรมยะดวง

​​24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นางลำใย สาคุณ

​​25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้แก่ นายอภินัทธ์ บุญเสน

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป