22/02/2024

แม่ฮ่องสอน-เกษตรอำเภอแม่สะเรียง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน ลดการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง

แม่ฮ่องสอน-เกษตรอำเภอแม่สะเรียง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน ลดการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง
นายศุภชัย ใจยอด เกษตรอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า เนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง พื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจฤดูแล้งในทุกตำบล ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่การเกษตรอาจจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดทั้งฤดู สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จึงได้ร่วมกับศูนย์การเรียนเกษตรพอเพียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมกันส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกพืชไร้ดิน ได้แก่ ผักบุ้ง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ต้นหอม ผักชี และขึ้นช่าย ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการปลูกพืช ที่ใช้พื้นที่น้อย และใช้ระยะเวลาไม่นานก็ได้ผลผลิต เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดจากภาวะแล้ง
ในช่วงหน้าแล้งนี้เกษตรกรควรปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าแทนการทำนาต่อเนื่อง วางแผนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดตลอดฤดูแล้ง ให้น้ำพืชในช่วงเช้าและเย็นเพื่อลดการระเหยของน้ำ เลือกระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่และชนิดพืช และรักษาความชื้นในดินด้วยการใช้วัสดุคลุมหน้าดิน เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง
ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่ ศูนย์การเรียนเกษตรพอเพียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ม.5 บ้านไร่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้ทุกวันในเวลาราชการ โทร. 0 5361 2004
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป