27/02/2024

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.67 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอคลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 โดยมี นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอำเภออาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรอำเภอคลองหลวง, อำเภอธัญบุรี ,อำเภอลำลูกกา

และอำเภอหนองเสือ มาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการเกษตร จำนวนกว่า 160 ราย การจัดงานวัน Field Day ปี 2567 เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นำไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และเชื่อมโยงสูการตลาด โดยในวันนี้มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมหลัก จำนวน 4 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 เกษตรรักษ์โลก ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานีที่ 2 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มี 3 หน่วยงาน กับ 1 กลุ่มเกษตรกร และ 1 บริษัท ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี บริษัท สยามรัตนะ ฟาร์ม จำกัด และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำลูกกาและเครือข่าย
สถานีที่ 3 ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 หน่วยงาน โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี


และ สถานีที่ 4 ทางเลือก ทางรอด ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม มี 1 หน่วยงาน และ 1 บริษัท โดย สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล และบริษัท วีอาร์พี ดีเวลลอปเม้น โฮลดิ้งส์ จำกัด
นอกจากนี้ ยังมีการบริการด้านการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการผลิตของตนเองอีกมากมาย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป