22/02/2024

ชุมพร – รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน เดินหน้าแคมเปญ “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชมอย่างยั่งยืน”

ชุมพร – กระทรวงพลังงาน เดินหน้าแคมเปญ “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชมอย่างยั่งยืน”

ประเดิมจัดงาน “กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข@ชุมพร” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)  กระทรวงพลังงาน  ประกาศเดินหน้าแคมเปญ “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” ประเดิมศักราชใหม่ด้วยการจัดงาน “กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข @ ชุมพร”พร้อมยกองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน สินเชื่อพลังงานดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน เป็นของขวัญให้ชาวชุมพรเลือกช้อปสินค้าประหยัดพลังงานราคาถูก พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจพลังงานและให้คำปรึกษาช่องทางการประกอบกิจการพลังงานณ ลานกิจกรรมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันนี้ (22 มกราคม 2567) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อวางรากฐานให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งจากภาคพลังงานประเดิมเปิดศักราชใหม่รับปี 2567 ด้วยการจัดงาน “กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข @ ชุมพร”ณ ลานกิจกรรมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนชาวชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า กิจกรรม “กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข @ ชุมพร” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “พลังงานสร้างสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการอาคาร โรงงานและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานและสินค้าชุมชนให้มีโอกาสพบผู้บริโภคได้โดยตรง รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถแลกเปลี่ยน ซื้อขาย ตลอดจนตกลงร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการและชุมชนอื่น ๆ ให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) พลังงานพาเพลินเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน การแสดงเทคโนโลยีระดับชุมชนจาก ศูนย์บริการวิชาการฯ ของ พพ. พลังงานจังหวัดชุมพร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เช่น ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับเกษตรสมัยใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่และนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเตาไฟฟ้า ของ กฟผ.เป็นต้น2) พลังงานพาชิม พาช้อปเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในการผลิตสินค้าที่มีราคาย่อมเยา เช่น กล้วยทอด เผือกทอด มันทอด อาหารทะเลแห้ง ผลไม้แปรรูป/ปลาแปรรูป ผลิตภัณฑ์เห็ดและกล้วยอบแห้ง และการจัดจำหน่าย

เทคโนโลยีพลังงาน  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และ 3) พลังงานพารวย เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การเปิดเวทีเสวนาแชร์ประสบการณ์ เคล็ดลับดีๆ สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมทั้งการออกบูธประชาสัมพันธ์สินเชื่อพลังงานดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อพลังงาน พร้อมทั้งแนะนำช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบกิจการพลังงาน (Business Matching) การส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยมีหน่วยงานราชการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมาก

นายพีระพันธ์ กล่าวว่า สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้ก็คือ การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ให้มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเกิดจิตสำนึกในการผลิตและใช้พลังงาน สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนเครือข่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจระดับจุลภาคและมหัพภาค อย่างเป็นวงกว้าง และเกิดการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

 

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง ที่กิจกรรมแรกที่เราจัดขึ้นในปีนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และคนในชุมชนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งผมหวังว่า งานนี้จะเป็นการจุดประกายให้ทุกคนตระหนัก และนำสิ่งที่ได้รับจากงานในวันนี้ ไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อให้เราทุกคนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อให้ท้องถิ่นของเรามีความมั่นคงแข็งแรงในด้านพลังงานอย่างยั่งยืน” นายพีระพันธ์ กล่าวในตอนท้าย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป