21/02/2024

กระบี่-นักวิ่ง 1,580 คน ร่วมวิ่ง 3 ระยะ 20 ,10 และ 5 กม.ในกิจกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล รัน แอท กระบี่(International Run @ Krabi) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬา เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

กระบี่-นักวิ่ง 1,580 คน ร่วมวิ่ง 3 ระยะ 20 ,10 และ 5 กม.ในกิจกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล รัน แอท กระบี่(International Run @ Krabi) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬา เชื่อมโยงการท่องเที่ยว


21 มกราคม 2567 ณ ลานสวนสาธารณะธารา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล รัน แอท กระบี่(International Run @ Krabi) โดยมีนายภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต กระบี่ กล่าวรายงาน และมี พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน สื่อมวลชน โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมทั้ง 3 ระยะทาง 1,580 คน

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กิจกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล รัน แอท กระบี่(International Run @ Krabi) เป็นอีกกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จุดประสงค์เพื่อมุ่งที่จะพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และสร้างความจดจำด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในหลากหลายมิติ และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพราะการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นนักกีฬาและผู้ติดตาม จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ใช้กิจกรรมวิ่งเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

นายภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต กระบี่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต กระบี่ ได้อนุมัติโครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล รัน แอท กระบี่(International Run @ Krabi) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และสร้างรายได้ให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism)โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย ปฎิบัติตามกติกามารยาท และมีความสามัคคี เพื่อกระตุ้นกระแสการแข่งขันกีฬาระดับสากลให้เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้สัมผัสการแข่งกีฬาระดับนานาชาติ

” มีนักกีฬาสมัคร ทั้งหมด1,500 คน เต็มจำนวนภายใน 7 วันหลังเปิดรับสมัคร และมีการสมัครเพิ่มอีก จำนวน 120 คน รวมทั้งหมด 1,580 คน แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะทาง 21 กม. มีผู้สมัครวิ่ง จำนวน 260 คน ระยะทาง 10 กม. มีผู้สมัครวิ่ง จำนวน 360 คน และระยะทาง 5 กม. มีผู้สมัครวิ่ง จำนวน 960 คน” นายภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต กระบี่ กล่าว…

กระบี่/// ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป