22/02/2024

ประจวบคีรีขันธ์-เกษตรประจวบฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุในไร่สับปะรดทดแทนการเผา ลดปัญหามลพิษ ฝุ่นละออง PM 2.5

ประจวบคีรีขันธ์-เกษตรประจวบฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุในไร่สับปะรดทดแทนการเผา ลดปัญหามลพิษ ฝุ่นละออง PM 2.5
เมื่อวันที่ 24 ม.ค.67 ที่แปลงเรียนรู้ Dole Farm หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร มี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ เกษตรจังหวัดประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองพลับและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความตระหนักให้เกษตรกรทราบถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมนำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ “การทำการเกษตรปลอดการเผา” และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการเพาะปลูกสับปะรด พืชเศรษฐกิจสำคัญของ จ.ประจวบฯ ที่มีการปลูกมากที่สุดในประเทศ
ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรบางรายยังจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ถูกวิธี จึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้วยการจัดสถานีเรียนรู้ 4 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การสไลด์เหง้าสับปะรดเพื่อขยายพันธุ์สับปะรด โดย นายรุ่งเรือง ไล้รักษา / การใช้ประโยชน์จากเหง้าสับปะรดในอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการเผา โดย เจ้าหน้าที่จากบริษัท จอยวิน เนเจอรัล โปรดักส์ ไทยแลนจำกัด ซึ่งเกษตรกรสามารถปอกเหง้าและรวบรวมจำหน่ายให้กับทางบริษัทเพื่อนำไปสกัดสารสำคัญส่งออกต่างประเทศได้ สถานีที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตีใยสับปะรด การทำกระดาษใบสับปะรดโดย นายสุชิน คลาดแคล้ว สถานีที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และจุลินทรีย์เพื่อทดแทนการเผา โดย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนกลุ่มผลิตดินเพาะเพื่อการเกษตรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง และสถานีที่ 4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการไถกลบเพื่อทดแทนการเผา โดยเจ้าหน้าที่จากองค์กรโซลิดาริดัด
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซังสับปะรด พร้อมการจัดนิทรรศการจากกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล บริษัทคูโบต้าประจวบคีรีขันธ์ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด และองค์กรโซลิดาริดัด ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ลดปัญหามลพิษ ฝุ่นละออง PM 2.5
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป