24/06/2024

ปทุมธานี โครงการนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชน สู่ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ของกลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี โครงการนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชน สู่ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ของกลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.67 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชน : สู่ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ของกลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กันและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครแรงงาน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานีนำสินค้าผลิตภัณฑ์ มาร่วมจัดแสดงภายในงาน


โอกาสนี้ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวบรรยายเรื่อง บทบาทแรงงานนอกระบบต่อการสร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับการมีรายได้ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพ และความพร้อมในหลายด้านที่สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานอิสระ ทั้งกลุ่มที่จะรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มเกษตรกร รับจ้าง หรือกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ที่ประสบความสำเร็จ ” จากตัวแทนแต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน

โดย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดร.ยุวดี บำรุงบุตร ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวสุจินต์ ธำรงเทพพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และดำเนินรายการ โดย นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รวมถึงมีการบรรยายเรื่องบทบาทภารกิจของอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และ Focus group การสร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับการมีรายได้ด้วย ด้านนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า จังหวัดปทุมธานี มีกำลังแรงงานกว่า 1 ล้าน 1 แสนคน

และในจำนวนนี้ มีแรงงานนอกระบบ ทั้งที่เป็นแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและอื่น ๆ รวมกว่า 3 แสนคน ซึ่งจังหวัดก็ให้การดูแล โดยบูรณาการทุกภาคส่วน เช่น งานในวันนี้ ก็เป็นความร่วมมือกันของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงภาคเอกชน ร่วมมือกันในการพัฒนาสนับสนุน ฝึกทักษะส่งเสริมอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดปทุมธานีสามารถปรับผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หาช่องทางการตลาด เพื่อให้สินค้าสามารถจำหน่ายได้ สร้างรายได้จริง

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป