27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียง กำชับการเปิดจุดผ่อนปรนฯ ค้าขายนำเข้าส่งออกเป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ยกเว้นการ นำเข้าโคกระบือ ยังต้องชะลอ

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียง กำชับการเปิดจุดผ่อนปรนฯ ค้าขายนำเข้าส่งออกเป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ยกเว้นการ นำเข้าโคกระบือ ยังต้องชะลอ
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน การประชุมเพื่อบูรณาการภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ ภายหลังจากมีหนังสือ เรื่อง แจ้งการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนด่านช่องทางบ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ตามที่ ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมหารือ คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณี จากสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันเริ่มคลี่คลาย และไม่มีเหตุการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนที่มีความรุนแรง จึงสามารถเปิดการค้าขายได้ และ ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีการเปีดการค้าขายนำเข้า-ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค และ สินค้าที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น การนำเข้าโค – กระบือ ยังคงให้มีการชะลออยู่
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ระบุว่า การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยกำชับ 4 เรื่อง หลัก คือ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการหลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายตามมติของคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนด้านประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านเสาหิน แต่ยังมีการชะลอการนำเข้าโค-กระบือ เปิดให้ค้าขายเฉพาะเครื่งอุปโภคบริโภคสินค้าอื่นๆที่ถูกกฎหมายเท่านั้น พร้อมให้มีการ เฝ้าระวังด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ในอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอแม่สะเรียง รวมถึง กำชับมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามการตัดไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า อำเภอแม่สะเรียง และ ติดตาม ประเมินและร่วมกำหนดมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่สะเรียง
สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดผ่อนปรนการค้า 5 จุด ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่นหมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
จุดผ่อนปรนการค้าของทางบ้านแม่สามแลบหมู่ที่ 9 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จุดผ่อนปรนการค้าของทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน