21/02/2024

นครปฐม-ออกตรวจตรา ควบคุม และเข้มงวดกวดขัน ตามนโยบายของกระทรวงลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ในช่วงแข่งขันกีฬา ครั้งที่49 นนทรีเกม์

นครปฐม-ออกตรวจตรา ควบคุม และเข้มงวดกวดขัน ตามนโยบายของกระทรวงลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ในช่วงแข่งขันกีฬา ครั้งที่49 นนทรีเกม์

วันที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ได้สั่งการให้ นายปฐมพงศ์ ป้านสุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร นายอดิศร ล้อถิรธร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายเกรียงศักดิ์ รื่นนุสาร ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร นายศุภเทพ ศรีสันต์ ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.กำแพงแสน บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กำแพงแสน จนท.สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ออกตรวจตรา ควบคุม และเข้มงวดกวดขัน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ” ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” และในช่วงระหว่างวันที่ 27 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2567 มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ จึงกำชับการเปิดให้บริการของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ดังนี้


(1). ร้านยันหว่าง
(2).ร้านช้างวุ้น
(3).ร้านผิงไฟ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขอความร่วมมือ และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตราการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1) ห้ามมิให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ
2) ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3) การเปิด – ปิด สถานประกอบการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด


4) ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการพกพาอาวุธ /ยาเสพติด /สิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในสถานประกอบการ รวมถึงการกระทำความผิดตามกฎหมายในเรื่องการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการพนัน
5) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานและมีจำนวนที่เพียงพอ
6) เพิ่มช่องทางหนีไฟ และให้มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งบอกชัดเจน และเพิ่มระบบความปลอดภัยของอาคาร และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร สถานที่
7) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการภายในอาคาร สถานที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เบียดกันของคนจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป