26/06/2024

กาฬสินธุ์คิกออฟร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนคิกออฟปลูกต้นไม้ ตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 720,000 ต้น

 


วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่บริเวณคันดินหนองคูใต้ อบต.หัวหิน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดคิกออฟการปลูกต้นไม้ ตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมสันนิบาตสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ หัวหน้า สนง.ปภ.กาฬสินธุ์ นายประดิษฐ สุชาดา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.กาฬสินธุ์ นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอห้วยเม็ก ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริปรัชญาศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ไว้ ประกอบกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 7 พรรษา ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 ขึ้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์ทั้งหมด 720,000 ต้น


โดยเป็นการปลูกแบบประชาอาสาหรือจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ดูดซับและกักเก็บคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนผลักดันให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคาร์บอนต่ำต่อไป


ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 นอกจากจะให้ชาวกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นการสนองพระราชดำริศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ปลูกป่าในใจคน และยังเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และรักษาสภาพแวดล้อมดูดซับคาร์บอน ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ได้อีกด้วย


ทั้งนี้การปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ เป็นการเริ่มต้นการปลูกให้ครบตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 720,000 ต้น โดยให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้อย่างทั่วถึง พร้อมกับการรักษา คือต้นไม้ที่ปลูกแล้ว ให้เจริญเติบโตเป็นป่าถาวรสืบไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป