22/02/2024

แม่ฮ่องสอน-เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

แม่ฮ่องสอน-เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1/2567 โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ได้นำผลงานมาจัดแสดง เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนารูปแบบและผลผลิตของแต่ละหน่วยงานที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอจากส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย การติดตามครัวเรือนของเด็กแรกเกิดผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอการเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้งและการสำรวจพื้นที่เสี่ยงปี 2567 แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ในส่วนของส่วนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการเสนอการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การเน้นย้ำมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำให้แต่ละท้องถิ่นได้นำแนวความคิดในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปขยายผลในการลดปริมาณขยะในพื้นที่ และนำขยะบางส่วนมาจัดทำเป็นปุ๋ย สำหรับการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการจัดประชุมนอกสถานที่อีกครั้งหนึ่ง โดยอำเภอปาย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป