22/02/2024

แม่ฮ่องสอน-พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน-พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม คณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง
นางกัญวรา วงศ์ธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะครูนักเรียน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน ชมวีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานของโรงเรียน และ ได้พบปะนักเรียนพร้อมให้โอวาท และ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับเด็กนักเรียน ในการนี้ องคมนตรีได้เยี่ยมชมหอพักนักเรียน และ ฐานการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนฯ ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน อาทิ ฐานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สายธารแห่งชีวิต กาแฟและขนมของย่า กิจกรรมทอดผ้า กระเป๋าสาน การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์โคม น้ำยาล้างจานและสบู่ และ อุปกรณ์เครื่องปรินสามดี เครื่องตัดสติ๊กโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน
สำหรับโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นโรงเรียนในพระราชดำริ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร โดยทาง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุน เปิดสอนชั้นปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ชายหญิง รวมทั้งสิ้น 407 คน นักเรียนพักนอน 199 คน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป