22/02/2024

แม่ฮ่องสอน-โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านจือทะ-สบโขง เสริมสร้างความเข้มแข็ง บทบาทและหน้าที่ อส.อส. เครือข่าย การมีส่วนร่วมอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้

แม่ฮ่องสอน-โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านจือทะ-สบโขง เสริมสร้างความเข้มแข็ง บทบาทและหน้าที่ อส.อส. เครือข่าย การมีส่วนร่วมอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้
ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านจือทะ-สบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
นายทรงยศ โรจนรัตน์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านจือทะ-สบโขง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สมาชิกเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) 6 เครือข่าย 6 หมู่บ้าน รวม 18 คน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ อส.อส.
ทั้งนี้ บทบาทภารกิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันพืชธุ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ความหมาย บุคคลที่มีความสนใจ เสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ใช้ชื่อย่อว่า อส.อส.โดยมีคุณสมบัติ 1 .ประชาชนทั่วไปที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดนั้นหรือไม่ก็ตาม 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หรือถ้ามีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ .ให้เป็น อส.อส. ประเภทจูเนียร์ 3.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วม ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หน้าที่ อส.อส จะร่วม สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม บำรุงรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช การคุ้มครองดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ เขตห้ามล่าสัตว์ และการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ การเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช .ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ แนวคิดและการดำเนินงานอย่างยืน สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ และ การ ประสานงานระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช .การดำเนินงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป