22/02/2024

แม่ฮ่องสอน-ปภ.แม่ฮ่องสอน เสริมพลังเครือข่าย รับมือไฟป่า หมอกควัน อาศัยชุมชนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

แม่ฮ่องสอน-ปภ.แม่ฮ่องสอน เสริมพลังเครือข่าย รับมือไฟป่า หมอกควัน อาศัยชุมชนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ที่บ้านแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย มอบหมายให้ นายวิมล สามเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire Management : CBFFM) โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเกิดไฟป่าในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรและนักท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาไฟป่า และหมอกควัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันไฟป่า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมให้ชุมชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา โดยอาสัยชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า และหมอกควันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
. สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป