27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-องค์กรเภสัชกรรม ลงพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่ม และยารักษาโรค ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้ประสบภัยหนาว .

แม่ฮ่องสอน-องค์กรเภสัชกรรม ลงพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่ม และยารักษาโรค ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้ประสบภัยหนาวพญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย พันเอกพัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และนายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดโครงการ “GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว”
.
โดยองค์การเภสัชกรรมมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน ยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และประสบภัยหนาว ที่บ้านนาดอย บ้านคอบิคี บ้านแม่หาด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย และมอบอุปกรณ์การเรียน การศึกษา มอบของเล่นสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ โรงเรียนบ้านแม่หาด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ ห่างไกลและทุรกันดาร ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าปกาเกอญอ ประสบปัญหาภัยหนาว และขาดแคลนยา เครื่องนุ่งห่ม
.
องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการ GPO เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่กำลังประสบภัยหนาว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การเภสัชกรรมมีความมุ่งมั่น ที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลังความสามารถของบุคลากร และทรัพยากรที่องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรให้ได้อย่างรวดเร็ว และออกหน่วยให้บริการถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง 081-9503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป