21/02/2024

ลำพูน – กรมทางหลวง จัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง ปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค

กรมทางหลวง จัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง ปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค รับฟังประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผน พร้อมนำผลที่ได้ใช้ประกอบในการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่อไป

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 ถึง 11:30 นาฬิกา ที่ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค โดยมีนายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน กล่าวว่า ปัจจุบันการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและเขตเมืองได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้พื้นที่เหล่านี้มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของแหล่งที่พัก ที่อยู่อาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงในปัจจุบัน โดยมีระยะทางกว่า 52,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ ต้องรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยบางเส้นทางมีการตัดผ่านพื้นที่ชุมชนและเขตเมือง ได้มีการพัฒนาทางหลวงจนเต็มความกว้างของเขตทางแล้ว ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางที่มากขึ้นได้อีก

จากปัจจัยดังกล่าว กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ชิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค เพื่อแยกปริมาณการจราจรที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่เมืองออกมา และเป็นการเสริมประสิทธิภาพของโครงข่ายทางหลวงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้รับทราบผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง และรับฟังประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบในการศึกษาโครงการในขั้นตอนต่อไป..

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมทางหลวง จำเป็นต้องมีการศึกษาพิจารณาวางแผนพัฒนาก่อสร้างโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองในพื้นที่ชุมชนและเขตเมืองหลัก ๆ ของประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตของปริมาณจราจรสูง เพื่อแยกปริมาณการจราจรที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่เมืองออกมา ซึ่งถนนทางเลี่ยงเมืองเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และจะส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และเป็นการเสริมประสิทธิภาพของโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ การประชุมเพื่อชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ในวันนี้ จึงจำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป