27/02/2024

เชียงใหม่-พิธีลงนาม MOU ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพกับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนจนสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยแห่งชาติมอญ จำนวน 25 ทุน

มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU) มีความภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ (Institute of International Education, Inc. – IIE) และวิทยาลัยแห่งชาติมอญ (Mon National College – MNC) เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion Scholarship Program – DISP) ที่ สำนักงานอธิการบดี

โครงการ DISP ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นโครงการ 5 ปี มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้นำชุมชนในพม่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการมอบทุนการศึกษาทั้งในภูมิภาคและท้องถิ่น รวมถึงโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลากหลายรูปแบบ

ความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง PYU และ IIE จะมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 15 คน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า ผ่านความร่วมมือกับวิทยาลัยแห่งชาติมอญ (Mon National College – MNC) ในรัฐมอญทางตอนใต้ของพม่า ความร่วมมือนี้ส่งผลให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับที่สองกับ MNC ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตบางส่วนมาเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพายัพและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาภายใน 3 ปี มหาวิทยาลัยพายัพมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปีในการให้บริการด้านการเสริมสร้างศักยภาพและการศึกษาให้แก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพม่า ผ่านศูนย์ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม (Center for Social Impact)

ด้วยร่วมมือกับโครงการเสริมพลังท้องถิ่น (Project for Local Empowerment – PLE) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก USAID มหาวิทยาลัยพายัพได้พัฒนาและจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรต่าง ๆ เช่น การพัฒนาองค์กร (Organizational Development – OD) การพัฒนาชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม นอกจากนี้ โปรแกรม OD ยังถูกนำไปรวมไว้ในโครงการเครือข่ายการเสริมพลังและความยืดหยุ่นของท้องถิ่น (Local Empowerment and Resilience Network – LEARN) ของ USAID ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านองค์กรและเทคนิคขององค์กรท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบริการจำเป็นแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ตั้งแต่ปี 2013 นักศึกษาจำนวน 1,574 คน จาก 52 รุ่น สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรจาก PYU