27/02/2024

ปทุมธานี จัดกิจกรรม Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2024

ปทุมธานี จัดกิจกรรม Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2024

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2024 โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์, คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2024

ทางหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีนได้เล็งเห็นความสำคัญของการ เรียนรู้ภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้นมา ภายใต้ชื่องานChinese New Year and Students’ Innovative Challenge 2024 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่สนใจได้แสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีจีน รวมถึงได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดความรู้และทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยรายการดังนี้


1. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงจีน (ประเภทเดี๋ยว)
จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 (เงินรางวัล 1,200 บาท)
รางวัลที่ 2 (เงินรางวัล 1,000 บาท)
รางวัลที่ 3 (เงินรางวัล 800 บาท)
รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 500 บาท)
2. กิจกรรมการประกวด Miss Chinese (ประเภทเดี่ยว)
จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 (เงินรางวัล 1,200 บาท)
รางวัลที่ 2 (เงินรางวัล 1,000 บาท)
รางวัลที่ 3 (เงินรางวัล 800 บาท)
รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 500 บาท)
3. กิจกรรมการประกวดละครนิทานจีน (ประเภททีม)


จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 (เงินรางวัล 1,800 บาท)
รางวัลที่ 2 (เงินรางวัล 1,500 บาท)
รางวัลที่ 3 (เงินรางวัล 1,000 บาท)
รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 800 บาท)
4. กิจกรรมแข่งขัน เต้น COVER (เพลงจีน) ประเภททีม
จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 (เงินรางวัล 1,800 บาท)
รางวัลที่ 2 (เงินรางวัล 1,500 บาท)
รางวัลที่ 3 (เงินรางวัล 1,000 บาท)
รางวัลชมเขย (เงินรางวัล 800 บาท)

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน