21/02/2024

(สุรินทร์) ผู้ว่าฯเมืองช้าง เป็นประธาน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 70

(สุรินทร์) ผู้ว่าฯเมืองช้าง เป็นประธาน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 70

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ สนามกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจงหวัดสุรินทร์/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองและสวนสนาม ประจำปี 2567 เนื่องในวันกองอาสารักษาดินแดน “10 กุมภาพันธ์” โดยมี พลตำรวจตรี สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ท) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พันเอก บุญส่ง พรมนิล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นายอำเภอ ทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

มี สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองและสวนสนาม จำนวน 120 นาย มี นายกองโท กิตติ สัตย์ซื่อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ด้วยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2499 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นับเป็นเวลายาวนานถึง 70 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำลังสำรองในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 และนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เช่น การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาอธิปไตยของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย จวบจนวันนี้ นับเป็นเวลา 70 ปี ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกับการทำหน้าที่ด้วยปณิธานที่แน่วแน่

“ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ” การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกแห่ง ในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าทุกกองร้อย สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และสนองต่อนโยบายของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสุรินทร์ ได้ด้วยดี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดพิธีทำบุญ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยประจำกองและสวนสนาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต และระลึกถึงความเสียสละของเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน และความผาสุกของประชาชนชาวไทย ด้วยความกล้าหาญยิ่ง

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป