26/06/2024

เชียงใหม่-สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32

เชียงใหม่-สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32

 

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน”วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 “และ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาเอกชนในอนาคต ตามนโยบาย “จับ มือไว้แล้วไปด้วยกัน: TOGETHER WE MOVE FORWARD” โดยมีดร.ศรีไพร ตาอินทร์ ประธานจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 กล่าวรายงาน ในการนี้ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก พร้อมด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ คณะครูสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่งร่วมงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐ ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับ ผู้ปกครอง นอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งหลักสูตรไทย สองภาษา และ นานาชาติ ตลอดจนโรงเรียนนอกระบบหลักสูตรระยะ สั้นหลักสูตรเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นการเฉพาะ เช่น ภาษาต่างประเทศ นวดแผนไทย ศิลปะดนตรี กีฬา เป็นต้น หลักสูตรเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกๆสาขา ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับเยาวชน และสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลในวันนี้ ขอให้ช่วยกันเพิ่มพูนคุณความดีเหล่านี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยให้ยิ่งขึ้นไปขอเป็นกำลังใจในความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ที่มี ความตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาเพื่อบุตรหลานชาวเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ดร.ศรีไพร ตาอินทร์ ประธานจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 กล่าวว่า สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 155 โรงเรียน ดูแลนักเรียนร้อยละ 60 ของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และมีผู้เข้าร่วมงานในวันนี้มากกว่า 2,500 คน สำหรับในปี พ.ศ. 2567 เป็นการจัดงานวันการศึกษาเอกซนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 ภายใต้การบริหารของ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีและกิจกรรมดังนี้ การมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ครบ 30 ปี จำนวน 43 คน การมอบโล่เงินปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะของครูปฐมวัยที่ทำงานในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ครบ 20 ปี จำนวน 11 คน และ ครบ 10 ปี จำนวน 25 คน การมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ฝ่ายอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 27 คน การแสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร-ครู และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเกียรติคุณอันทรงคุณค่ายิ่งแก่การศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ การมอบรางวัลเพชรแท้ การศึกษานอกระบบ จำนวน 27 คน – การมอบรางวัลเพชรแท้ การศึกษานอกระบบ จำนวน 27 คน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาเอกชนในอนาคต ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน: TOGETHER WE MOVE FORWARD”

ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการคิดริเริ่มของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศให้คนไทยได้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการศึกษาเอกชนที่มีส่วนในการจัดการศึกษาของชาติเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้เป็นอย่างดียิ่งและในบางส่วนยังสามารถจัดการศึกษาได้เทียบเท่านานาชาติ นอกจากนี้เพื่อยกย่องเกียรติคุณของบุคลากรสถานศึกษาเอกชนในฐานะปูชนียบุคคลของชาติ

การจัดงานวันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 ณ บริเวณคุรุสภา กรุงเทพมหานคร และหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมในต่างจังหวัดการจัดงานวันการศึกษาเอกชนในจังหวัด ได้เริ่มมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของครู – บุคลากร โรงเรียนเอกชนรวมกันทุกระดับซึ่งมีมากถึง 300 กว่าโรงเรียนรับผิดชอบจัดการศึกษาถึง ร้อยละ 60 ของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันหยุด และให้จัดกิจกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
เอกชนใน จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานในวันนี้สำเร็จลงได้ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะกรรมการจัดงาน รวมถึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาเอกชนแต่ละแห่งที่ปฏิบัติงานทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้า พร้อมทั้งทุกท่านที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ เราชาวสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มารวมตัวกันในวันนี้ ทำให้กิจกรรมวันนี้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ด้วยความรัก ความสามัคคี และความผูกพันของเราสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนชัย/เชียงใหม่

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป