21/04/2024

ชุมพร –  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี 67

ชุมพร –  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี 67

วันนี้(12 มีค. 67) เวลา 9.00 น. ณ ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี ต.ท่าตะเภา .เมือง จ.ชุมพร นายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุล ประธานและกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ จ.ชุมพรและสมาชิกใหม่เข้าร่วม รับฟังบรรยายเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต” โดย นายเทิดภูมิ  ทัศนพิมล  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร  ช่วงบายรับฟังบรรยายเรื่อง “แนวคิดโมเดล STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตที่ประยุกต์หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม” โดย  นางพันธ์ทิพย์  เอี้ยวสกุล      ประธานชมรมSTRONG– จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร

นายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การอบรมในวันนี้ก็เพื่อให้ สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ จ.ชุมพร ได้รู้ถึงแนวคิดโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต หลักปรัชญา ให้มีความรู้ใน 6 เรือง คือ “ความพอเพียง” ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ “ความโปร่งใส” ตามหลักปฎิบัติตามข้อกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส “ตื่นรู้” มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น “มุ่งไปข้างหน้า” พัฒนาและปรับเปลี่ยนบนพื้นฐานความโปร่งใส พอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต “ความรู้” นำความรู้มาใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การทุจริต และ “เอื้ออาทร” มีน้ำใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและพอเพียง โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อเพื่อนพ้อง ทั้งยังให้สมาชิกฯได้นำไปใช้เป็นพื้นฐาน ในการร่วมตรวจสอบการทุจริตทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป