15/04/2024

เพชรบูรณ์-สำนักงานวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ต่อยอดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกับภาคธุรกิจและเอกชนพื้นที่ อ.หล่มเก่า

เพชรบูรณ์-สำนักงานวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ต่อยอดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกับภาคธุรกิจและเอกชนพื้นที่ อ.หล่มเก่า

 

จากการที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคเหนือขึ้นในกลุ่มภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมลินดาคาเฟ่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์และนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสมัครใจเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม (ภาคธุรกิจและเอกชน) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีกลุ่มบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบด้วย ผู้บริหารบริษัท ยนต์นิรมิตคลังเกษตร จำกัด ผู้บริหารบริษัทเวิร์คโฮมกูด จำกัด ผู้บริหารบริษัทชวินโรจน์ จำกัด ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีแก้วหล่มเก่า ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนคำก่อสร้าง และ ผู้บริหารร้านลินดา คาเฟ่ เข้าร่วมประชุมหารือและสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม (ภาคธุรกิจและเอกชน) ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายที่มีผลงานด้านการส่งเสริมสนับสนุน และมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ด้านวัฒนธรรมมาอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง รวมทั้ง ภาคธุรกิจและเอกชนที่เข้าร่วมดังกล่าวได้ยึดหลักในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม มีการแบ่งปันรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเพื่อการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในรูปแบบทุนการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

จากนั้นในภาคบ่าย  นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์และนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสมัครใจเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม (ภาคธุรกิจและเอกชน) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ขิงแปรรูปนวลอนันต์ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่มีผลงานด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชน มีการส่งเสริมสนับสนุน และมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ด้านวัฒนธรรม ประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาผลิตภัณท์เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย จนทำให้ผลิตภัณท์เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการดำเนินงานสร้างและขยายเครือข่ายคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆจะเป็นการหนุนเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้กรอบการขับเคลือนให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จะได้สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม รวมถึงส่งเสริมการยกย่องความดีในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความดีที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมเชิงบวก รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันขยายผลความดีสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเรา ให้เป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยตลอดไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป