18/04/2024

พิษณุโลก กรมสุขภาพจิต เสริมศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต (MIT : Mental Influence Team) พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในื้นที่เขตสุขภาพที่2

พิษณุโลก กรมสุขภาพจิต เสริมศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต (MIT : Mental Influence Team) พร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในื้นที่เขตสุขภาพที่2

 


วานนี้ (13 มีนาคม 2567) กรมสุขภาพจิต โดยสํานักความรอบรู้สุขภาพจิต ได้ดําเนินการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร
สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ทั้งนี้พื่ให้การท่างานเกิดประโยชน์สูงสุดตอประชาชน และเกิดกลไกการสื่อสารเพื่อลดปัญหาวิกฤต
สุขภาพจิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรูปแบบของการสื่อสารในแขนงต่างๆ ถือเป็นการสร้างสังคมนักสื่อสาร นําไปสู่การพัฒนา
เชิงนโยมายในการสื่อสารสขภาพจิต


นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต เห็นความสําคัญของการดูแล
สุขภาพจิตของคนไทย โดยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพจิต เพื่อ
ประชาชนได้รับความรู้สุขภาพจิตอย่างถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาการสื่อสารสุขภาพจิตได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการส่งต่อข้อมูล
ความรู้สุขภาพจิตไปยังประชาชน การที่จะทําให้ความรู้เหล่านั้นเป็นที่ยอมรับและติดตาม เป็นสิ่ที่รมสุขภาพจิตขังต้องการการ
สนับสนุน และต้องการที่จะให้ความรู้สุขภาพจิตที่ถูกต้องส่งต่อไปยังประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างการจตจําและ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ยังยิน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาศีเครือข่าย นักสื่อสารสุขภาพจิต : .. Mental Influence
Team เขตสุขภาพที่ 2 ในครั้งนี้


นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กล่าว่า จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะ
3 -4 ปี ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งทางกายและทางใจ สิ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีความต้องการที่จะเข้าถึง
เรื่องของสุขภาพจิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยทางโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเปิดให้บริการและมีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก
ซับซ้อนในประชาชนทุกกลุ่มวัย พระภิกษุสงฆ์อาพาธโรคทางจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด การตรวจคัดกรองความเครียดด้วย
เครื่อง Biofeedback, การบําบัดคลื่นสมองด้วยเครื่อง Neurofeedback ซึ่งเป็นการฝึกสมองให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตลอดจนมีการบําบัดปัญหาการนอน ด้วยเครื่อง Cranial Electrotherapy Stimulation(CES) และบริการให้คําปรึกษา
แก่ประชาชน


นอกจากนี้ภายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤต
สุขภาพจิต เพื่อให้การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการชะลอเรื่องร้ายและกระจายข่าวดี การพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายสื่อสารมวลชนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต Mental Influence
Team (ทีม MIT) ให้เกิดการสร้างข่าวดีและการสื่อสารสถานการณ์วิกฤตในระดับพื้นที่ เพื่อลดปัญหาวิกฤตสุขภาพจิต และเกิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพจิตจากการสื่อสารที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันเกิดกลไกในการพัฒนาเครือข่ายที่ยั่งยืน
15 มีนาคม 2567

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป