18/04/2024

เพชรบูรณ์-เปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เทศบาลตำบลวังโป่ง

เพชรบูรณ์-เปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เทศบาลตำบลวังโป่ง

 


ที่บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลวังโป่ง หมู่13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ถนนคนเดิน เทศบาลตำบลวังโป่ง โดยมีนายไพรัช พริ้งประยูร นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมงาน


การจัดงานตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เทศบาลตำบลวังโป่ง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่าย ก่อให้เกิดแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และแหล่งกระจายสินค้าและบริการของชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อจัดเตรียมแหล่งจำหน่ายสินค้ารองรับนโยบายเติมเงิน 10,000บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้องค์กรประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวใน 3 มิติ ได้แก่ การท่องเที่ยวไร้ขยะ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่ แสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบูธของดีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บูธส่วนราชการ สินค้าชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และอื่นๆ อีกมากมาย และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
โดยโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว มีกิจกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในทุกวันพฤหัสบดีจำนวน 4 วัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป